History of Saint-Joseph parish of Carleton (Baie des Chaleurs) (2 of 3)
History of Saint-Joseph parish of Carleton (Baie des Chaleurs)